Vstupenky

Vstupenky na koncerty, festivaly, výstavy a jiné akce
Nabídka vstupenek

Kontakty

Masarykova 460/11
415 01 Teplice


Mapa
Další kontakty


Mobil: 773 543 377

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:
zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a s pomocí kterých cestovních dokladů se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Cestovní doklady k cestám do Evropské unie

K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady:
všechny typy cestovních pasů
– se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, nebo
– bez strojově čitelných a bez biometrických údajů,
všechny typy občanských průkazů
Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí, s odstřiženým rohem po změnách u občanských průkazů, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu nebo za jeho poškození.
Více informací o pravidlech při překračování hranic v rámci Schengenského prostoru naleznete zde.

Cestování na občanský průkaz mimo EU

Je možné cestovat s občanským průkazem mimo území Evropské unie?

Pro občany ČR stačí pro vstup do některých států mimo EU jenom platný občanský průkaz. Jedná se o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Chorvatsko, Makedonii a Srbsko. Ministerstvo vnitra jejich jednostranné opatření respektuje, nicméně musíme upozornit, že naše právní úprava zákona o cestovních dokladech uvádí, že překračovat vnější hranici Evropské unie je možné pouze s platným cestovním dokladem. Občanský průkaz umožňuje českým občanům cestovat pouze do jiných států EU/Schengenu nebo překročit vnější schengenskou hranici do dalších států, se kterými ČR uzavřela příslušnou bilaterální smlouvu. Ani jeden z těchto případů se však netýká výše uvedených států, i když pro vstup na jejich území postačuje jen občanský průkaz.

Občanský průkaz obecně není podle českých zákonů cestovním dokladem umožňujícím cestování do zemí mimo EU; stává se jím pouze v případě, že je tak výslovně uvedeno v mezinárodní smlouvě, proto k vycestování mimo území EU zpravidla nestačí a je potřeba použít cestovní pas. To platí i v případě, že překročíte vnější hranici EU/Schengenu v jiném státě EU/Schengenu.

Z výše uvedeného plyne, že překračování vnější hranice EU např. na českých mezinárodních letištích, v případě cest do výše uvedených balkánských zemí, je možné pouze s platným cestovním dokladem (tedy postačuje platný občanský průkaz).

Obecně platí následující pravidla:

Pokud cestujete do jiné země EU/Schengenu, stačí vám platný občanský průkaz. Pokud s vámi cestují vaše děti, musejí být zapsané ve vašem cestovním pase nebo mít vlastní cestovní pas.

Pokud cestujete do země mimo Schengen, potřebujete platný cestovní pas. Vaše děti, které s vámi cestují, musejí být zapsané ve vašem cestovním pase nebo mít vlastní pas.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává,
žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů. Nebo se vydává ve lhůtě kratší než 120 dnů, žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě v zahraničí. V těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců, dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit

Jiné cestovní doklady
Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu v České republice.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů skončila dne 26. června 2012.

Zapisování titulů
Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno. Jedinou změnou údajů v cestovním dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti cestovního průkazu. Dobu platnosti cestovního průkazu prodlužuje na žádost občana zastupitelský úřad.

Vydávání cestovních dokladů ČR

Podrobné informace o vydávání cestovních dokladů ČR :
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
ve lhůtě 30 dnů
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů
ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí
občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let

občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části,
v zahraničí u zastupitelského úřadu s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

– vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, resp. osobou, která žádost o vydání cestovního pasu podala

– Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu

– Před převzetím cestovního pasu občan obdrží poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením.

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

– doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.), například platný občanský průkaz (U občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady. Například rodný list, oddací list.), aktuální doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu)

– doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno

– doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu

– doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu

– odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

– 1 fotografii (splňující podmínky norem ICAO) odpovídající současné podobě občana k žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji podávanou na zastupitelském úřadě v zahraničí (fotografie se nepřikládá v případě podání žádosti v České republice – fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti).

Správní poplatek

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

– 600 Kč – žádost podaná v České republice

– 1 200 Kč – žádost podaná na zastupitelském úřadě v zahraničí

– 100 Kč občanům mladším 15 let – žádost podaná v České republice

– 400 Kč občanům mladším 15 let – žádost podaná na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě na základě žádosti podané pouze v České republice:

4 000 Kč
2 000 Kč občanům mladším 15 let.

Platnost cestovního dokladu skončí:

– uplynutím doby v něm vyznačené
-ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
-uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
-pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

-je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
-obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
– jeho držitel podstatně změnil podobu.

Veškeré dosud vydané cestovní doklady zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Některé státy nemusí vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji umožnit.

Zastupitelský úřad v zahraničí může vydat občanu České publiky v nouzové situaci, po splnění všech nutných podmínek, náhradní cestovní doklad pro návrat do České republiky.

K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz (i platný občanský průkaz bez strojově čitelné zóny).

Právní úprava

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů